Fy Nŵr Adnoddau Dŵr Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr cyfredol

CYNLLUN RHEOLI ADNODDAU DŴR 2015 - 2040


Un o’n swyddogaethau pwysicaf yw sicrhau cyflenwadau dŵr yfed diogel a dibynadwy ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y bydd digon o ddŵr i gwrdd â gofynion ein cwsmeriaid yn y dyfodol. Er mwyn bodloni’r ymrwymiad hwn, rydym yn paratoi Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr sy’n nodi sut y bwriadwn barhau i gyflenwi dŵr i’n holl gwsmeriaid.

Rydym yn gwneud hyn trwy edrych ymlaen i geisio rhagweld y galw tebygol gan ein cwsmeriaid domestig a masnachol fel ei gilydd yn y dyfodol, gan gydbwyso hyn yn erbyn y dŵr sydd ar gael i’w gyflenwi, hyd yn oed yn y blynyddoedd sychaf, a chymryd effeithiau posibl newid yn yr hinsawdd i ystyriaeth.

Yn 2013, cyhoeddwyd Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr drafft gan Dŵr Cymru Welsh Water. Ymgynghorwyd ar y Cynllun drafft hwn ac fe wnaethom ni gyhoeddi Datganiad yn Ymateb i’r ymgynghoriad ym mis Rhagfyr 2013, yn mynd i’r afael â’r ymatebion a gawsom i’r ymgynghoriad. Addaswyd y Cynllun i gynnwys y dystiolaeth ategol ychwanegol yr oeddem wedi addo’i darparu yn y CRhAD Terfynol trwy’r Datganiad Ymateb. Cawsom gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2014 i gyhoeddi ein CRhAD Terfynol.

Mae’r Cynllun Terfynol yn amlinellu ein strategaeth 25 mlynedd ar gyfer rheoli adnoddau dŵr ledled ein hardal gyflenwi a chynnal y cydbwysedd rhwng y cyflenwad a’r galw. Mae’n nodi’r parthau diffyg lle mae’r galw yn fwy (neu lle rhagwelir y bydd y galw’n fwy) na’r cyflenwad ac mae’n nodi camau addas i’w cymryd i gynyddu’r cyflenwad neu i reoli’r galw ym mhob parth adnoddau dŵr. Rydym wedi edrych ar sawl ffordd o ddiwallu’r diffyg, er enghraifft, datblygu adnoddau dŵr newydd ac annog pobl i arbed dŵr.

Mae’r gwahanol ffyrdd wedi’u hystyried yn yr Asesiad Amgylcheddol Strategol a’r Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd sy’n dod gyda’r Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr Terfynolac maent wedi’u dylanwadu ganddynt.

Mae’r CRhAD Terfynol a’r dogfennau ategol i’w gweld isod.

Aa