Fy Nŵr Rhoi gwybod am ddŵr sy’n gollwng

Rydyn ni wedi cwtogi 50% ar faint o ddŵr sy’n cael ei wastraffu trwy ollyngiadau ar ein rhwydwaith dros y 10 mlynedd diwethaf, sydd wedi ein helpu ni i leihau faint o ddŵr rydyn ni’n ei godi o afonydd Cymru er mwyn darparu dŵr yfed.

Ar gyfartaledd, rydyn ni’n canfod ac yn trwsio dros 100 o rwygiadau a gollyngiadau bob dydd. Os sylwch chi fod dŵr yn gollwng o’n pibellau, cofiwch roi gwybod i ni fel bod modd i ni ddatrys y broblem.

Y ffordd fwyaf hwylus o roi gwybod i ni yw trwy lenwi ein ffurflen fer a syml, neu gallwch siarad â ni trwy wesgwrs neu dros y ffôn.

Gorau po fwyaf o wybodaeth y gallwch chi ei rhannu â ni, am y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ni ddod o hyd i achos y broblem a’i thrwsio.

Y wybodaeth a fyddai o gymorth:

  • Ble mae’r dŵr sy’n gollwng – y cyfeiriad llawn os oes modd, ac a yw hyn ar y ffordd, ar balmant ac ati.
  • Pa mor ddifrifol yw’r broblem? h.y. a yw’r dŵr yn diferynnu, yn llifo neu’n ffrydio?
  • Ers pryd y mae’r dŵr wedi bod yn gollwng.
  • A yw’r dŵr yn achosi perygl h.y. a oes yna berygl o lithro neu a yw’n achosi i bobl gerdded ar y ffordd.
  • Eich manylion cyswllt rhag ofn bod angen i ni gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth.

Gollyngiadau ar eich pibell gyflenwi eich hun

Os ydych chi’n meddwl bod dŵr yn gollwng ar eich pibell gyflenwi chi, yna efallai y gallai’r wybodaeth ganlynol fod o gymorth i chi.
Aa