Fy nŵr gwastraff Carthffosydd yn Gorlifo

Rydyn ni’n casglu dŵr gwastraff drwy ein rhwydwaith carthffosydd 17,600km o hyd. Mae pibellau carthffosydd yn llawer mwy na phibellau dŵr am eu bod yn cludo dŵr gwastraff a dŵr glaw oddi ar dir a ffyrdd – carthffosydd cyfunol ydyn nhw. Mae rhan helaeth o’r rhwydwaith yn hen, 60 blwydd oed ar gyfartaledd, gyda rhannau’n dyddio o oes Fictoria.

Nid yw’r rhwydwaith yn gallu ymdopi â’r galw cynyddol mewn rhai mannau, ac weithiau, yn enwedig ar ôl glaw trwm, mae’r carthffosydd yn gallu gorlifo i mewn i adeiladau. Rydyn ni’n asesu’r risg o hynny, ac mae gostwng llifogydd carthion yn flaenoriaeth bwysig i’r cwmni. Rhwng 2000 a 2005 lliniarwyd problemau llifogydd mewn 886 o adeiladau ac rydyn ni’n bwriadu parhau i fuddsoddi ar yr un lefel uchel fel rhan o raglen 2005–2010.

Taclo llifogydd

Rydym yn ymwybodol o’r trawma mae llifogydd carthion yn gallu ei achosi. Gall cwsmeriaid sy’n dioddef llifogydd o’r fath hawlio iawndal.

Cyfeiriwch at ein taflen Gofal Llifogydd am ragor o wybodaeth am lifogydd carthion.

Braster, olew a saim mewn carthffosydd

Mae’r ddogfen yma’n cynnig arferion rheoli da ar gyfer sefydliadau arlwyo. Mae’n cynghori sefydliadau bwyd am yr angen am gadw braster, olew a saim allan o ddraeniau a charthffosydd. Gallant rhwystro llif dŵr trwy sinciau neu ddraeniau cegin ac os byddant yn cyrraedd pibellau dŵr glaw a gyliau, gallant lygru nentydd ac afonydd.

 

Aa