Let's Stop The Block - At Work

Os oes gennych fusnes, mae llawer o gamau syml y gallwch eu cymryd i helpu i leihau'r gost a'r annibendod sydd ynghlwm wrth dagfeydd mewn draeniau. Mae'n bwysig eich bod chi'n annog eich staff a'ch cwsmeriaid i chwarae eu rhan hefyd:

Yn eich tai bach:


Arddangoswch ein posteri a'n taflenni:
Gallwch lawrlwytho ein posteri Stop Cyn Creu Bloc trwy ddilyn dolenni isod, neu trwy e-bostio letsstoptheblock@dwrcymru.com nawr i gael pecyn posteri am ddim.

 • Darparwch sachau bach a bin glân a hwylus yn eich tai bach, ynghyd â chyfleusterau i gael gwared ar gewynnau er mwyn ei gwneud yn haws i'ch cwsmeriaid gael gwared ar nwyddau mislif a chlytiau bach na ddylai gael eu fflysio.

Yn eich cegin:


Peidiwch ag arllwys olew coginio, braster na gwastraff bwyd i lawr y sinc:
Dim ond y dŵr o olchi eich offer coginio a dŵr glanhau a ddylai fynd i lawr y sinc.

 • Rhowch hyfforddiant i'ch staff:
  Mae hi'n bwysig bod eich staff yn deall pam na ddylen nhw adael i wastraff bwyd, olew a saim fynd i lawr sinc y gegin. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw wedi darllen ein taflenni - lawrlwythwch nhw trwy ddilyn y dolenni isod neu e-bostiwch letsstoptheblock@dwrcymru.com nawr i gael pecyn posteri am ddim.
 • Arddangoswch ein posteri a'n sticeri:
  Gosodwch bosteri mewn mannau allweddol o gwmpas eich ardaloedd cegin er mwyn atgoffa'r staff.
 • Paratowch yr eitemau cyn eu golchi:
  Crafwch yr holl weddillion bwyd a sychwch y sosbenni a'r platiau â thywel papur cyn eu golchi.
 • Rhowch hidlwr yn eich sinc:
  Bydd hidlwyr yn atal gwastraff bwyd rhag mynd i lawr y draen.
 • Peidiwch â defnyddio malwyr bwyd gwastraff:
  Mae gwastraff bwyd maluriedig a'r braster sydd ynddo yn gallu achosi tagfeydd.
 • Storiwch olew gwastraff:
  Casglwch yr hen olew coginio mewn cynhwysydd seliedig a'i gadw mewn lle diogel. Bydd angen i gludwr gwastraff trwyddedig gasglu a chael gwared ar yr olew gwastraff.
 • Ystyriwch osod seiffon saim neu system teneuo ensymau:
  Mae'n bwysig bod eich busnes yn gwneud popeth posibl i reoli faint o fraster, olew a saim sy'n cael ei ryddhau i'r rhwydwaith o garthffosydd. Yn y mwyafrif o achosion, bydd angen i sefydliadau osod seiffon saim neu system teneuo i wneud hyn. Darllenwch eich taflenni i gael rhagor o wybodaeth yn hyn o beth.

Diolch i chi am eich cymorth.

Aa