Fy Nghyfrif Eich Mesurydd Dŵr Pam mae fy mil yn uwch na’r disgwyl?

Os ydych chi wedi cael bil sy’n uwch na’r disgwyl, efallai y gall y rhestr isod eich helpu i ganfod pam.  

Mae yna nifer o resymau pam y gallai eich bil fod yn uchel:


 • Roedd eich bil diwethaf yn seiliedig ar ddarlleniad amcanestynedig oedd yn rhy isel, felly mae eich bil diweddaraf yn cynnwys unrhyw daliadau na chafodd eu codi yn y bil diwethaf.

Dyma esiampl:

Defnydd cyfartalog fesul bil - 45 metr ciwbig (m3) neu 90m3 ar gyfer dau fil.

Bil Eich defnydd fesul bil  
Y bil diwethaf 35m3 (amcangyfrif)  
Y bil diweddaraf 55m3 (go iawn)  
Cyfanswm 90m3  


 • Roedd eich bil diweddaraf am gyfnod hirach na’r un blaenorol. Po hiraf yw cyfnod y bil, po fwyaf o ddŵr y byddwch chi’n ei ddefnyddio.

Dyma esiampl:

Bil Eich defnydd fesul bil  
Y bil diwethaf 26m3 mewn 150 diwrnod  
Latest bill 33m3 mewn 193 diwrnod  


 • Mae nifer y bobl sy’n byw yn yr eiddo wedi cynyddu rhwng y ddau fil.

Dyma ambell i esiampl:

 • Rydych chi wedi cael babi.
 • Mae ymwelwyr wedi bod yn aros gyda chi.
 • Mae ffrind neu berthynas wedi symud i fyw gyda chi.

Rhesymau eraill pam y gallai’ch bil fod yn uwch na’r disgwyl...

 • Mae tap yn diferu yn eich cartref. Mae hyn yn gallu gwastraffu o leiaf 130 litr y dydd – neu tua £19 y flwyddyn!
 • Rydych chi wedi bod yn defnyddio mwy o ddŵr nag arfer wrth wneud gwaith addurno neu ailwampio.
 • Rydych chi wedi bod yn defnyddio taenellwr neu bibell ddŵr yn amlach oherwydd tywydd sych. Gall taenellwr dŵr ddefnyddio hyd at 1000 litr yr awr, sef yr un faint ag y mae teulu o bedwar yn ei ddefnyddio mewn 48 awr.
 • Mae gennych beiriant sy’n gollwng dŵr e.e. peiriant golchi neu fwyler.
 • Mae un o’r pibellau rydych chi’n gyfrifol amdani yn gollwng dŵr.

Yn dal i boeni faint o ddŵr rydych yn ei ddefnyddio?

Gallwch wneud cais am osod teclyn logioar eich mesurydd. Mae cofnodwr yn eich cynorthwyo i ddeall sut, a phryd mae'r dŵr yn cael ei ddefnyddio.Sut mae mynd ati i ganfod a oes dŵr yn gollwng?

Os ydych chi’n poeni bod dŵr yn gollwng yn rhywle yn eich cartref, mae dau brawf rhwydd y gallwch eu gwneud (rhaid i chi wneud y ddau). Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn:

Prawf Dros Nos 1:

 • Diffoddwch y stopfalf yn eich cartref.
 • Darllenwch y mesurydd.
 • Peidiwch ag agor y stopfalf eto tan y bore.
 • Darllenwch y mesurydd eto yn y bore.
 • Agorwch y stopfalf eto.
 • Prawf Dros Nos 1 - Os newidiodd eich darlleniad, mae'n bosibl bod dŵr yn gollwng yn rhywle. Ffoniwch ni ar 0800 052 0140 FREE a byddwyn ni'n anfon arolgydd i ymweld â chi.

Prawf Dros Nos 2:

 • Peidiwch â diffodd y stopfalf y tro hwn.
 • Darllenwch y mesurydd cyn mynd i’r gwely.
 • Peidiwch â defnyddio unrhyw ddŵr ar ôl darllen y mesurydd.
 • Darllenwch y mesurydd eto yn y bore.

Beth wnaethoch chi ei ganfod?

 • Prawf Dros Nos 2 - Os newidiodd eich darlleniad heb i chi ddefnyddio unrhyw ddŵr, mae’n debyg bod dŵr gollwng yn rhywle yn eich cartref. Galwch blymwr i chwilio am achos y broblem a’i drwsio, a chi fydd yn gorfod talu am hyn. Os ydych chi’n rhentu’r eiddo, dylech gysylltu â’ch landlord.

Os na newidiodd y darlleniadau yn y naill brawf na’r llall, nid oes dŵr yn gollwng ar eich cyflenwad dŵr nac yn eich eiddo.

Aa