Fy Nghyfrif Cymorth i Dalu’ch Bil


Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil, rhowch wybod ni cyn gynted ag y gallwch chi, a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i ffordd i’ch helpu chi.

Mae eich Budd-daliadau'n Newid - Cliciwch yma I gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau i'r budd-dal tai.


Am dalu eich bil dros gyfnod? Trefnu cynllun talu fel isod:Yn cael trafferth gyda’ch rhandaliadau?

Peidiwch ag anwybyddu problemau talu. Cysylltwch â ni ar unwaith. Efallai y bydd modd i ni gynnig cynllun talu arall ar eich cyfer sy’n fwy fforddiadwy, ac a fydd yn hwyluso pethau i chi.

Neu os oes problem benodol yn eich atal chi rhag ein talu ni, fel salwch neu anabledd, cewch ein talu ni trwy ddull arall sy’n fwy hwylus i chi.Mae nifer o gynlluniau gennym i wneud biliau’n fwy fforddiadwy:

 • Talwch eich biliau dŵr yn awtomatig trwy eich budd-daliadau trwy ein cynllun Dŵr Uniongyrchol a byddwn ni’n torri £25 oddi ar eich bil!
 • Mae ein cynllun WaterSure Cymru syn gosod terfyn o £329 ar eich bil, a allai ei leihau.
 • Mae’r Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid yn eich galluogi i dalu symiau fforddiadwy dipyn wrth dipyn ac yn eich helpu chi i glirio unrhyw symiau sy’n ddyledus.


Ydych chi’n gymwys ar gyfer unrhyw un o’r cynlluniau hyn?

Atebwch y cwestiynau hyn i weld a ydych chi’n gymwys:

Cwestiwn Oes Nac oes
C1. Oes unrhyw un sy’n byw yn eich cartref yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau/credydau treth canlynol? Ewch i C2 Nid ydych chin gymwys ar gyfer y cynlluniau Water Direct neu Gymorth Dŵr Cymru, ond efallai y byddwch chin gymwys ar gyfer ein Cronfa Gymorth i Gwsmeriaid

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Budd-dal y Dreth Gyngor (nid am fod yn unig ddeiliad na rhyddhad i bobl anabl)
 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Trethi Plant (heblaw’r elfen deuluol)
 • Credyd Treth Gwaith

A


Cwestiwn Oes Nac oes
C2. Oes gan unrhyw un sy’n byw yn eich cartref unrhyw un o’r anhwylderau meddygol canlynol sy’n golygu eich bod chi’n defnyddio mwy o ddŵr? Efallai y byddwch chi’n gymwys ar gyfer Cymorth Dŵr Cymru.
Darllenwch ac argraffwch ein
ffurflen gais
Ewch i C3

 • Anymataledd
 • Colitis briwiol
 • Digeniad (afiechyd croen caenog)
 • Methiant yr arennau – sy’n gofyn am ddialysis cartref (ac eithrio lle bo’r awdurdod iechyd yn cyfrannu at gost y dialysis)
 • Stoma abdomenol
 • Afiechyd Crohn
 • Afiechyd wylofus y croen (eczema, psorïasis, briwio faricos)
 • Unrhyw anhwylder arall sy’n galw am ddefnydd helaeth o ddŵr

NEU


Cwestiwn Ydy Nac ydy
C3. A yw’r person sy’n hawlio’r budd-dal/credyd trethi yn C1 yn derbyn budd-dal plant ar gyfer 3 neu ragor o blant o dan 19 oed sy’n byw yn eich cartref hefyd? Efallai y byddwch chi’n gymwys ar gyfer Cymorth Dŵr Cymru.
Darllenwch ac argraffwch ein
ffurflen gais
Nid ydych chin gymwys ar gyfer Cymorth Dŵr Cymru, ond efallai y byddwch chin gymwys ar gyfer ein cynllun Dŵr Uniongyrchol


Mae’r cwmnïau hyn yn cynnig cyngor annibynnol, diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim...

Aa