Fy Nghyfrif Deall eich Bil Taliadau anfesuredig

Os cafodd eich eiddo ei adeiladu cyn 1 Ebrill 2000 ac nad oes mesurydd ynddo, cewch eich bilio ar sail anfesuredig.


Gwasanaethau Dŵr Anfesuredig £
Tâl sefydlog 130.88
Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol 0.837
Tâl Gwasanaeth Unffurf 239.69

Taliadau Carthffosiaeth Anfesuredig £
Tâl Sefydlog 182.28
Tâl Sefydlog - ad-daliad Dŵr Wyneb 126.88
Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol 1.1883
Tâl Gwasanaeth Unffurf 336.76
Tâl Sefydlog Unffurf - ad-daliad Dŵr Wyneb 281.36
Dŵr Wyneb yn unig - gan gynnwys draenio'r briffordd 80.99

 

Sut caiff eich bil ei gyfrif?

Yn ôl cyfradd sefydlog ar gyfer y flwyddyn, a hynny ar sail:

  • Maint yr eiddo
  • Nifer yr ystafelloedd
  • Mwynderau lleol
  • Lleoliad yr eiddo
  • Cyflwr cyffredinol yr eiddo

Nid yw hyn yn adlewyrchu faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio na nifer y bobl sy’n byw yn yr eiddo. Os byddai’n well gennych chi dalu yn ôl faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio, llenwch ein ffurflen gais am fesurydd.Pryd cewch chi’ch bil?

Byddwn ni’n anfon eich bil anfesuredig atoch unwaith y flwyddyn rhwng Chwefror a Mawrth. Bydd y bil yn cwmpasu’r taliadau ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth ganlynol (fel bil y dreth gyngor).Angen cymorth i ddeall eich bil?

Mae cymorth ar gael ar ein bil anfesuredig enghreifftiol.Pryd mae angen i chi dalu eich bil?

Fel cwsmer anfesuredig, cewch dalu eich bil:

  • Dewis 1 - yn llawn erbyn 1 Ebrill a chael disgownt o 1.5% ar eich taliadau. Cewch ddefnyddio ein gwasanaeth talu ar-lein wrth dalu â cherdyn debyd neu gredyd.
  • Dewis 2 - mewn dau randaliad erbyn 1 Ebrill ac 1 Hydref.
  • Dewis 3 - mewn deg rhandaliad, rhwng Ebrill a’r mis Ionawr canlynol (fel taliadau’r dreth gyngor).
  • Dewis 4 - mewn rhandaliadau pob pythefnos neu bob wythnos.


Am dalu eich bil dros gyfnod? Trefnu cynllun talu fel isod:

Os oes gennych gynllun talu ond eich bod chi’n methu â chadw ato, bydd gofyn i chi dalu’r balans llawn sy’n ddyledus.Oeddech chi’n gwybod...

  • Os byddwch chi’n symud allan o eiddo Anfesuredig cyn 31 Mawrth a’ch bod chi wedi talu’ch bil llawn, caiff unrhyw ordaliad ei ad-dalu neu ei drosglwyddo i’ch cyfeiriad newydd, felly ni fyddwch chi ar eich colled.

Er enghraifft:

Pwy sy’n cydsynio i’n taliadau?

Ofwat rheoleiddiwr y diwydiant dŵr, sy’n pennu ein taliadau.

Aa