Beth yw dŵr wyneb?

Dŵr wyneb yw dŵr glaw sy’n syrthio ar eiddo ac yn rhedeg  o bibellau glaw, tramwyfeydd neu lwybrau mewn i ddraen neu rigol ffordd i garthffos gyhoeddus. Mae taliadau carthffosiaeth y rhan fwyaf o gwsmeriaid yn cynnwys y gost o waredu a thrin dŵr wyneb.

Fodd bynnag, mae rhai mathau o eiddo lle nad yw’r dŵr wyneb yn draenio i un o’n carthffosydd. Er enghraifft, gall dŵr wyneb ddraenio i ffos gerrig pwrpasol, neu i nant, afon neu gwrs dŵr drwy garthffos breifat. Os yw hyn yn berthnasol i’ch eiddo chi, efallai y gallech wneud cais i gael gostyngiad ar eich taliadau carthffosiaeth. Rydym yn galw hyn yn ad-daliad dŵr wyneb.

Gwyddom fod cwmnïau ar gael a fydd yn cysylltu â chi yn honni eu bod yn gallu lleihau eich bil dŵr. Mae’r cwmnïau hyn fel arfer yn codi ffi i weld a yw arbedion yn bosibl, neu yn cadw rhan o unrhyw arbedion a nodwyd. Cofiwch: nid oes angen talu trydydd parti am rywbeth y gallwch ei wneud yn uniongyrchol gyda ni am ddim.

Dyma rai o’r cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ein cwsmeriaid:

Beth yw ad-daliad dŵr wyneb?

Mae bron pawb sydd wedi cysylltu â’n rhwydwaith o garthffosydd yn cyfrannu at y gost gyffredinol o ofalu am ddŵr glaw neu ddŵr wyneb sy’n mynd i mewn i’n system.

Ond os yw dŵr wyneb eich eiddo yn mynd i rywle arall yn hytrach nag i mewn i’n carthffosydd, yna gallwch wneud cais i gael gostyngiad yn y swm a dalwch tuag at y gost hon.

Ydw i’n gymwys?

Er mwyn gwneud cais am y gostyngiad, mae’n rhaid eich bod wedi eich cysylltu â’n carthffos gyhoeddus ac yn talu taliadau carthffosiaeth. Nodwch, nid yw casglu dŵr wyneb sy’n draenio o do mewn casgen ddŵr yn golygu eich bod yn gymwys i gael gostyngiad, gan nad yw’n strwythur parhaus. Rydych ond yn gymwys i gael y gostyngiad os nad oes dim dŵr wyneb, dŵr glaw neu ddŵr daear yn mynd i mewn i'n rhwydwaith, nid oes gostyngiad ar gyfer draenio rhannol e.e. ychydig o ddŵr yn mynd i mewn ffos gerrig a ychydig o ddŵr yn mynd i mewn ein rhwydwaith.

Rwy’n casglu dŵr glaw.  A oes gen i hawl i ad-daliad?

Os yw’r dŵr glaw rydych yn ei gasglu yn mynd i’n carthffosydd yna ni fydd gennych hawl i ad-daliad. Yn nodweddiadol dyna lle y caiff dŵr glaw ei ddal i’w ddefnyddio i fflysio’r toiled sydd wedyn yn mynd i’n carthffosydd.

Faint yw’r ad-daliad?

Mae’n amrywio, ond dyma ddwy enghraifft:

  • Os nad oes gennych fesurydd dŵr ac rydych yn cael eich bilio ar un o’n taliadau anfesuredig safonol,
    y gostyngiad yw £50 ar gyfer eleni.
  • Os oes gennych fesurydd dŵr, ni chodir swm penodol arnoch am ddŵr wyneb. Byddwch yn cael gostyngiad
    o 35c ar y gyfradd rydym yn eich bilio am bob m3 o garthffosiaeth yn 2016.

Pa mor bell yn ôl y gallaf hawlio?

Os yw eich cais yn llwyddiannus, bydd yr ad-daliad yn gymwys o 1 Ebrill 2014 neu o’r dyddiad y gwnaethoch symud i mewn i’ch eiddo os yw ar ôl y dyddiad hwn. Ni chaiff yr ad-daliad ei ôl-ddyddio cyn Ebrill 2014, ond bydd yn gymwys ar gyfer pob taliad yn y dyfodol oni bai bod eich trefniadau draeniad yn newid.

Pam nad yw’r ad-daliad yn gymwys ymhellach yn ôl nag Ebrill 2014?

Mae’n costio llawer o arian i gadw ein hamgylchedd prydferth yn lân ac yn ddiogel. Rydym yn gwmni di-elw. Mae hyn yn golygu nad oes gennym gyfranddalwyr, felly gallwn fuddsoddi pob ceiniog yn ôl i wella ein systemau dŵr a charthffosiaeth, sy’n newyddion da i’n cwsmeriaid i gyd, ac i’n hamgylchedd. Drwy wneud yr ad-daliad yn gymwys o fis Ebrill 2014 yn unig, gallwn gadw biliau pawb i lawr. Rydym yn credu mai hon yw’r ffordd fwyaf teg o wneud pethau.

Beth os caiff fy nhaliadau carthffosiaeth eu talu i gwmni dŵr a charthffosiaeth arall?

Os ydych wedi eich cysylltu â’n rhwydwaith carthffosydd ond yn talu eich taliadau i Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, Severn Trent Water neu United Utilities North West, gallwch wneud cais am yr ad-daliad yn uniongyrchol gyda ni.

Os cewch fil gennym sy’n cynnwys tâl carthffosiaeth ar ran Severn Trent Water, bydd angen i chi gysylltu â nhw yn uniongyrchol oherwydd gall eu cynllun fod yn wahanol.

Rwy’n byw mewn fflat ond nid ar y llawr uchaf. Alla i wneud cais am ad-daliad?

Hyd yn oed os nad oes gan eich fflat ei chafnau a’i phibellau dŵr ei hun, os yw dŵr wyneb o’r adeilad cyfan yn draenio i’r garthffos gyhoeddus yna nid ydych yn gymwys i gael ad-daliad.

Mae fy nghymydog wedi cael gostyngiad. A fyddaf yn gymwys i’w gael hefyd?

Nid yn awtomatig. Nid oes gan eiddo a adeiladwyd ar yr un pryd drws nesaf i’w gilydd yr un systemau draenio o reidrwydd, felly mae pob cais yn unigol.

Sut galla i wneud cais?

Ar gyfer eiddo domestig ac eiddo masnachol bach, dyma sut i wneud cais:

  • Ar-lein
  • Gallwch ein ffonio ar 0800 052 6058 Rydym ar agor rhwng 8am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8.30am a 1.30pm ar ddydd Sadwrn
  • Gallwch gwblhau’r ffurflen gais yn y llyfryn hwn, a’i dychwelyd atom i Dŵr Cymru, Blwch SP 690, Caerdydd CF3 5WL.

Eiddo neu ddatblygiadau masnachol mwy

Gallech fod yn archfarchnad, ffatri neu ysgol, neu efallai gwmni rheoli sy’n gwneud cais ar gyfer sawl annedd ddomestig (e.e. bloc o fflatiau). Weithiau nid yw’r draeniad ar gyfer y safleoedd hyn yn hawdd i ni ei wirio, felly a wnewch chi gwblhau’r ffurflen gais yn y llyfryn hwn a chynnwys cynllun draenio llawn o’r safle gan nodi lleoliad tyllau archwilio, cyfeiriad llifoedd a lleoliad pwyntiau gollwng ar gyfer systemau dŵr budr a dŵr wyneb.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Unwaith y byddwn yn cael eich cais, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi beth fydd yn digwydd nesaf. Mae’n debygol y bydd angen i ni ymweld â’ch eiddo i gadarnhau’r trefniadau draenio. Mae’n bwysig iawn eich bod yn parhau i dalu eich taliadau yn ôl yr arfer tra rydym yn adolygu eich cais. Os na allwn dderbyn eich cais neu os nad ydych yn gymwys i gael yr ad-daliad byddwn yn esbonio pam.

Aa