Fy Nghyfrif Deall eich Bil Lleihau eich biliau dŵr

Rydyn ni’n gynyddol ymwybodol bod cwmnïau annibynnol yn cysylltu â chwsmeriaid gan hawlio eu bod yn gallu lleihau eu biliau dŵr. Mae’r cwmnïau hyn yn aml yn codi ffi i ymchwilio i weld a oes modd cyflawni arbedion, neu’n cadw cyfran o’r arbedion.

Mae’r cynigion hyn fel arfer yn ymwneud ag ‘ad-daliadau dŵr wyneb’. Dŵr wyneb yw’r glaw sy’n disgyn ar eiddo, ac sy’n draenio i’r garthffos gyhoeddus. Mae cost gwaredu a thrin y dŵr yma yn gynwysedig yn y taliadau carthffosiaeth i’r rhan fwyaf o gwsmeriaid.

Fodd bynnag, nid yw'r dŵr wyneb yn draenio i’r garthffos gyhoeddus o rai mathau o eiddo - er enghraifft, eiddo lle mae’r dŵr wyneb yn draenio i suddfan, nant neu afon. Os yw hynny’n wir amdanoch chi, mae’n bosibl y byddwch chi’n gymwys i gael gostyngiad (tua £49 fel rheol) yn eich biliau carthffosiaeth blynyddol.

Gall Dŵr Cymru gadarnhau a ydych chi’n gymwys i gael gostyngiad yn eich biliau ai peidio, a hynny’n rhad ac am ddim. Nid oes angen talu cwmni annibynnol i wneud hyn.


Nodyn: Mae’n bosibl y bydd y cwmnïau hyn sy’n cynnig lleihau eich biliau yn gofyn eich bod chi’n talu eich biliau dŵr iddyn nhw yn hytrach nag yn uniongyrchol i Ddŵr Cymru. Fodd bynnag, o dan rai amgylchiadau, ni fydd y taliadau’n cael eu pasio ymlaen i Ddŵr Cymru. O dan yr amgylchiadau hyn, chi fel cwsmer fyddai’n gyfrifol yn uniongyrchol, a byddai angen i ni geisio adfer y taliadau gennych chi.

Beth nesaf...

Os yw’r cwsmeriaid yn meddwl hwyrach eu bod yn gymwys i gael gostyngiad yn eu biliau dŵr neu garthffosiaeth, byddem yn eu hannog:

  • I gysylltu â Dŵr Cymru’n uniongyrchol ar 0800 052 0145
  • I fynd i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth
  • Mae rhagor o gyngor ar gael ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr
    Mae’r CD Dŵr yn cynrychioli buddiannau defnyddwyr dŵr yng Nghymru a Lloegr.
Aa