Hafan | Am y Cwmni | Gwaith y Busnes | Carthffosydd Cyhoeddus a Rhai Preifat | Pa bibellau sy’n garthffosydd preifat?

Pa bibellau sy’n garthffosydd preifat?

Gwahaniaeth cyfreithiol, nid gwahaniaeth ymarferol, sydd rhwng carthffos gyhoeddus a charthffos breifat ond mae rhai rheolau cyffredinol sy’n wir fel rheol.

  • “Draen” yw’r enw ar y bibell sy’n gwasanaethu’ch eiddo chi yn unig a bydd y rhan sydd yn eich eiddo chi yn dal yn breifat. Bydd y rhan sydd y tu allan i’ch eiddo chi’n cael ei throsglwyddo i Ddŵr Cymru.
  • Os na chafodd eich tŷ ei godi cyn 1 Hydref 1937, neu bod y pibellau wedi’u mabwysiadu’n ffurfiol, bydd y pibellau sy’n cludo dŵr wyneb a dŵr gwastraff o’ch eiddo chi a’ch cymdogion yn bibellau preifat. 
  • Fel rheol, bydd y carthffosydd sydd yn y ffyrdd yn rhai cyhoeddus a ni sy’n gyfrifol amdanynt. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, dydi’r carthffosydd hyn ddim wedi cael eu mabwysiadu ac, os felly, chi a’ch cymdogion sy’n gyfrifol amdanynt. Yn y dyfodol, caiff y rhain eu trosglwyddo i Ddŵr Cymru.

 

Enghraifft nodweddiadol o’r ffordd y bydd cyfrifoldebau’n newid

Enghraifft nodweddiadol o’r ffordd y bydd cyfrifoldebau’n newid - cynt a Wedyn

Pwy sy’n gyfrifol am y carthffosydd hyn?

Mae’r cyfrifoldebau presennol yn amrywiol ac yn ddryslyd iawn a byddai’n rhaid ystyried pob achos yn unigol.

Yn y dyfodol, bydd pethau’n symlach o lawer. Dim ond am y draen sydd yn eich eiddo chi ac sy’n gwasanaethu’ch eiddo chi yn unig y byddwch yn gyfrifol.

Ni fydd y cyfrifoldeb am orsafoedd pwmpio carthion preifat na’r pibellau gwasgedd cysylltiedig yn cael ei drosglwyddo ar yr un pryd â’r carthffosydd. Y bwriad yw trosglwyddo’r rhain yn raddol hyd at fis Hydref 2016.

Bydd carthffosydd a draeniau ochrol preifat yn cael eu trosglwyddo ac yn dod yn rhan o’r rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus.

Stad dai gyffredin yn dangos y system ddraenio bresennol

Trefniadau presennol hyd at 30ain Medi 2011

Sut bydd pethau’n newid – trefniadau ar ôl 1af Hydref 2011